กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลตาเมียง
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 กลุ่มปราสาทตาเมือน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาเมียง
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเมียง
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ
 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561
test
test
 
โครงการอบรมพลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร
โครงการอบรมพลังงานทางเลือกเพื่อการเกษตร
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
 
[ 22-06-2561] ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง   doc120180622144440.pdf 
[ 16-05-2561] รายชื่อคนเก่งที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน/สาขาต่าง (ปราชญ์ชาวบ้าน)   prach.pdf 
[ 01-05-2561] รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา ปีการศึกษา 2561   hnongkunna612.pdf 
[ 01-05-2561] รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง ปีการศึกษา 2561   tamaing612.pdf 
[ 01-05-2561] รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง ปีการศึกษา 2561   koksalang612.pdf 
 
 
[ 20-06-2561] ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ ม.2   final 
[ 20-06-2561] ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกแสลง ม.7   final 
[ 13-06-2561] ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมทางข้ามห้วย บ้านโนนมะยาง ม.6   nonmayang 
[ 12-06-2561] ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมคันคลอง บ้านตาเมียง ม.1   pr17 
[ 07-06-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์อบต.ตาเมียง วงเงิน 30,700 บาท   Pr win 
 
 
[ 17-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอา ...   เอแกสารแนบ 
 
 
  [ 21-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
  [ 21-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-06-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 20-06-2561 ]สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
  [ 20-06-2561 ]การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. 
 
 
 [ 20-06-2561 ]แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
 [ 20-06-2561 ]ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 [ 20-06-2561 ]โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561
 [ 20-06-2561 ]แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทำลายต้นขั้วตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์ 1
 [ 20-06-2561 ]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอตาเมียง จังหวัดสุรินทร์ 32140 ( โทร. 0-4450-8240 ต่อ 103 , โทรสาร ต่อ 0,101 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615