กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ราคา�ลางจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (Pavement In - Place Recycling โคกทำเล - คุ้มโนนสมบูรณ์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส็ (e-bidding)  doc120230704133557.pdf   03-07-2566  6  5
2   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (Pavement In - Place Recycling โคกทำเล - คุ้มโนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส็ (e-bidding)  doc120230621094819.pdf   16-06-2566  3  2
3   ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร (ตาสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230405130756.pdf   30-03-2566  12  2
4   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเกษตรสมบูรณ์ ซอยบ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308140223.11 _compressed   27-02-2566  18  7
5   ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยกาบกระบือ บ้านพนมดิน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308115520.3   16-02-2566  16  2
6   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308115218.8   16-02-2566  19  1
7   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านพนมดิน หมู่ที่ ๑๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230308115047.10   31-01-2566  17  1
8   ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง  doc120230209102159.ตาเมียง   26-01-2566  17  1
9   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,782 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,910 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230125163555.pdf   25-01-2566  22  3
10   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230125120827.8 doc220230125120827.8   18-01-2566  20  2
11   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านโคกแสลง คุ้มโคกกระสวด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230125120715.7 doc220230125120715.7   18-01-2566  23  2
12   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองคันนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230125120621.5 doc220230125120621.5   18-01-2566  20  2
13   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230125113800.01 doc220230125115424.pdf   18-01-2566  21  3
14   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเมียง ซอยนายอัมพร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230117103427. ม   28-12-2565  25  3
15   ประกาศราคากลาง แบบ บก.06 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230117102804.06 ขอบเขตงานฯ   26-12-2565  21  2
16   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230113104547.พูนสุข ม   26-12-2565  21  2
17   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมะยาง ซอยนางสาคร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230113105046. นางสาคร ม   26-12-2565  23  5
18   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แบบ บก.01 ราคากลาง   15-03-2565  47  3
19   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แบบ บก.01 ราคากลาง   15-03-2565  43  0
20   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  48  0
21   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 (นายสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  47  1
22   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 (นายอุทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  43  0
23   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (นายสืบ-ที่พักสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  50  0
24   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายสยามรัฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  43  0
25   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ตาเมียง หมู่ที่ 3 (สำนักงาน-สระน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคากลาง   02-03-2565  46  0
26   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการต่อเติมอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ อบต.ตาเมียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง แบบสรุปราคาครุภัณฑ์   24-08-2564  49  3
27   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง   24-08-2564  65  3
28   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง   24-08-2564  45  0
29   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบ บก.01   18-06-2564  53  1
30   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบ บก.01   18-06-2564  51  0
31   ประกาศราคากลาง แบบบก.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดรับน้ำบ้านพนมดิน หมู่ที่ื 3 (ห้วยกาบกระบือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แบบบก.01 แบบสรุปราคากลาง   31-05-2564  54  1
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.