กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประมวลจริยธรรม  พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น   27-02-2566  20  10
2   ข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด อบต.ตาเมียง  ข้อกำหนดจริยธรรมฯ   07-02-2566  10  1
3   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น  ฉบับแรก พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ฉบับที่่ 4) พ.ศ.2561   07-02-2566  13  9
4   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ระเบียบ   07-02-2566  15  1
5   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับแรก พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565   07-02-2566  14  6
6   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ฉบับแรก และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   06-02-2566  15  6
7   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  นโยบายการคุ้มครอง   06-02-2566  22  6
8   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ  คู่มือปฏิบัติงานฯ   10-01-2566  14  2
9   คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คู่มือปฏิบัติงานฯ   12-12-2565  12  1
10   คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ  คู่มือปฏิบัติงานฯ   12-12-2565  15  2
11   ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศและสรุปผลการประเมิน   12-10-2563  44  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.