กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศ   01-08-2565  16  14
2   ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  ร่างแผนแม่บท มติ ครม 18 กพ 65 ประกาศหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม   20-07-2565  8  3
3   จดหมายข่าว เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับ ที่รกร้างว่างเปล่า  doc120220629145940.pptx   29-06-2565  7  5
4   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220629145613.docx   23-06-2565  6  1
5   31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก    31-05-2565  13  5
6   รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ประจำปีการศึกษา 2565  doc120220502111924.pdf doc220220502111924.pdf   02-05-2565  17  11
7   ข่าวสารประชาสัมพันธ์เรืองหนดเขตการชำระภาษี ประจำปี 2565  doc120220428124517.docx   28-04-2565  12  7
8   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ทั่วไป)  ประกาศ   01-04-2565  19  43
9   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ)  ประกาศ   30-03-2565  45  81
10   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทักษะ ความรู้/ความสามารถ  ทั่วไป ภารกิจ   25-03-2565  50  96
11   เชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล    08-03-2565  17  0
12   รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตาเมียง  ทั่วไป(ภารโรง 1 อัตรา)) ภารกิจ(4 อัตรา)   07-03-2565  116  179
13   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565   04-03-2565  20  10
14   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1    01-02-2565  15  8
15   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชมชน 4  ครั้งที่ 4/2565   31-01-2565  15  6
16   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชมชน 3  ครั้งที่ 3/2565   21-01-2565  5  2
17   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชมชน 2  ครั้งที่ 2/2565   21-01-2565  7  1
18   ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน 1  ครั้งที่ 1/2565   21-01-2565  4  1
19   ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  doc120211228112611.pdf   28-12-2564  7  0
20   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  ฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต   01-12-2564  3  2
21   ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65  ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 65   30-11-2564  4  3
22   จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  doc120220304093520.pptx   27-11-2564  8  0
23   จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี 65    24-11-2564  20  0
24   ประกาศผู้มีสิทธิรับเลือกสมาชิก อบต.ตาเมียง  บัญชีรายชื่อ ประกาศม.1-3 ประกาศม.4-5 ประกาศม.6-9 ประกาสม.10-12   22-10-2564  25  53
25   ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  ประกาศ บัญชีรายชื่อ   22-10-2564  32  29
26   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  doc120211020114950.pdf   20-10-2564  34  9
27   ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง  doc120211020114743.pdf   20-10-2564  21  6
28   กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220526143111.pdf   14-10-2564  5  2
29   การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   09-10-2564  14  5
30   ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใบสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต./ส.อบต.  สมัครนายก อบต. สมัครสมาชิก อบต.   06-10-2564  14  10
31   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.  เลือกตั้งนายก อบต. เลือกตั้งสมาชิก อบต.   06-10-2564  48  16
32   เอกสารประกอบการรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสม สมัครนายก-อบต สมัคร-สมาชิก-อบต   05-10-2564  30  20
33   การเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่    20-05-2564  9  0
34   สาระน่ารู้ กองช่าง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล ตามบทบัญญัติในมาตรา 80  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล ตามบทบัญญัติในมาตรา 80    18-05-2564  2  3
35   ประชาสัมพันธ์ สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   13-05-2564  33  2
36   เปิดรับสมัครเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210505120219.png   05-05-2564  79  2
37   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2564  doc120210423123955.jpg   23-04-2564  33  0
38   ประชาสัมพันธ์ “จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”  คู่มือ การจัดการขยะในครัวเรือน   01-04-2564  32  3
39   ประชาสัมพันธ์ “เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3 R”    01-04-2564  39  0
40   ประชาสัมพันธ์ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี    01-04-2564  15  0
41   การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  หนังสือแจ้ง   30-03-2564  14  2
42   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับสถานที่ที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับสถานที่ที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่   10-03-2564  4  1
43   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   05-03-2564  20  7
44   ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  สถานกอบการการ สิริบุญการช่าง   04-03-2564  17  0
45   กฎหมายน่ารู้ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  มาตรา 10   24-01-2564  3  1
46   ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  สถานประกอบการ โอภาสการยาง   22-01-2564  29  4
47   รายการประการราคาประเมิน  doc120210820161021.ด   14-01-2564  5  0
48   การประการราคาประเมินทุนทรัพย์ อบต.ตาเมียง ปี 64  ประกาศ ภ.ด.ส.1 ปี 64   14-01-2564  17  0
49   ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียงทุกแห่งเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว  doc120210104091401.pdf   04-01-2564  32  5
50   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลตามเมียง ประจำปี พ.ศ. 2564  doc120210820161604. ติดประกาศ ภ   23-12-2563  11  1
51   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลตามเมียง ประจำปี พ.ศ. 2564  doc120210820161413.docx   23-12-2563  4  1
52   ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง การเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  doc120201218090505.pdf   18-12-2563  35  2
53   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563  doc120201218085812.pdf   18-12-2563  23  4
54   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี    30-11-2563  40  0
55   ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน    30-11-2563  35  0
56   ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรค COVID-19    30-11-2563  26  0
57   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนและศูนย์เด็ก    30-11-2563  39  0
58   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก    30-11-2563  30  0
59   สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ตาเมียงเกมส์ ครั้งที่ 23  doc120201127104027.pdf   27-11-2563  21  9
60   รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ปีงบประมาณ 2563  รายงานผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ 2563   19-11-2563  18  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.