กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน  doc120231123133349.pdf   02-10-2566  2  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230912143827.pdf   12-09-2566  17  4
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230823142725.pdf   23-08-2566  21  4
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นายสำเริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230714140256.pdf   06-07-2566  22  6
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายชล) โดยวิธเฉพาะเจาะจง  doc120230714135236.pdf   06-07-2566  25  1
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นางพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230714134938.pdf   06-07-2566  23  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 (นายคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230714132147.pdf   06-07-2566  22  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นายอ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230714134612.pdf   05-07-2566  23  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 (นายคาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230714140640.pdf   03-07-2566  23  1
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (ไปลำชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230705161500.11-ไปลำชี   30-06-2566  24  6
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (นายเฉลิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230705161328.11-นายเฉลิม   30-06-2566  24  1
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ซอย8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230705162320.pdf   29-06-2566  21  2
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (ถนนรอบนอกซอยที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230705162130.pdf   29-06-2566  17  1
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 (นายหมู - อ่างกะบาลเลียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230705161936.pdf   29-06-2566  18  1
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองคันนาสามัคคี (ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230705161649.8-ฝายน้ำล้น   29-06-2566  19  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นายเสาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630151953.9 นายเสาร์   23-06-2566  16  2
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลงหินคลุกบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (หลังปั๊มPT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630151617.pdf   23-06-2566  15  1
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (โคกทำเล-หมู่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630151059.pdf   23-06-2566  18  3
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนหินคลุกบ้านโนมะยาง หมู่ที่6 - อ่างเก็บน้ำหนองคันนาใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630150639.pdf   23-06-2566  17  1
20   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 (โคกปันโร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630145446.pdf   23-06-2566  16  1
21   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสระน้ำหน้าโรงเรียนบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630154310.pdf   22-06-2566  20  3
22   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (ศพด.-นางสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230630153218.นางสน   22-06-2566  18  3
23   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (Pavement In - Place Recycling โคกทำเล - คุ้มโนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส็ (e-bidding)  ร่างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1 (Pavement In - Place Recycling โคกทำเล - คุ้มโนนสมบูรณ์)    20-06-2566  18  7
24   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2  doc120230530090559.pdf   24-05-2566  25  2
25   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการขุดลอกครองเพื่อการเกษตร (ตาสงค์)  doc120230530090402.pdf   24-05-2566  24  1
26   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคีหมู่8  doc120230501102535.pdf   20-04-2566  25  135
27   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านโคกแสลง คุ้มโคกกระสวด หมู่7  doc120230501102340.pdf   20-04-2566  29  2
28   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองคันนา ซอย5 หมู่5  doc120230501102140.pdf   20-04-2566  32  2
29   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการเสริมสร้างหินคลุกสาย 1 บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6  doc120230509100459.pdf   12-04-2566  26  0
30   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7  doc120230419132758.pdf   07-04-2566  33  2
31   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง  doc120230404085351.pdf   30-03-2566  39  2
32   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนมะยาง ซอยนางสาคร หมู่ที่6  doc120230331132925.pdf   27-03-2566  39  3
33   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหนู่บ้าน บ้านพนมดิน ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 10  doc120230322111426.pdf_1   17-03-2566  69  4
34   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9  doc120230322111132.pdf_1   17-03-2566  43  3
35   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหนู่บ้าน น้านเกษตรสมบูรณ์ ซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่11  doc120230322110428.pdf   17-03-2566  43  2
36   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการขุดลอกห้วยก็วลบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังงหวัดสุรินทร์  doc120230317140704.pdf   15-03-2566  45  3
37   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการขุดลอกหนองถนนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230310160623.pdf   08-03-2566  56  4
38   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๘๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230207155411.2 doc220230207155411.2   06-02-2566  60  19
39   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230213115832.pdf   03-02-2566  46  4
40   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230202092029.pdf doc220230202092029.pdf   01-02-2566  58  13
41   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230118163517.pdf doc220230118163517.pdf   18-01-2566  57  15
42   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเมียง ซอยนายอัมพร หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230118163400. ม doc220230118163400. ม   18-01-2566  57  6
43   ราคากลางและร่างขอบเขตงาน ติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตพื้นที่ตำบลตาเมียง  doc120221215144015.pdf   14-12-2565  63  10
44   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกหนองถนนบ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208101040.12 doc220221208111956.12   06-12-2565  64  10
45   ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยก็วลบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  doc120221208100450.9 doc220221208111942.9   06-12-2565  64  4
46   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221121094224.ม   11-11-2565  81  2
47   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านพูนสุข หมู่ที่ 9 (นายกองหนุน)  doc120221020150020.9   19-10-2565  161  3
48   ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน  doc120221012095110.pdf   03-10-2565  150  7
49   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกันยายน 2565  doc120221007103051.ย   30-09-2565  160  3
50   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120221007103008.ค doc220221007103008.ค   31-08-2565  154  3
51   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกแสลง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818092105.7   16-08-2565  155  7
52   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านพนมดิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220818091953.3   16-08-2565  146  5
53   โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายบ้านหนองคันนา หมู่ที่ ๕ (ข้าง รพสต.บ้านหนองคันนา)  doc120220811140833.pdf   11-08-2565  159  3
54   โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายบ้านพนมดิน หมู่ที่ ๔ (ข้างวัดบ้านพนมดิน)  doc120220803114203.pdf   03-08-2565  166  5
55   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  doc120221007102901.ค   29-07-2565  153  3
56   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  doc120220727103838.pdf doc220220727103838.pdf   25-07-2565  182  36
57   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 (นางสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705104045.5 bidding doc220220705104045.5 bidding   04-07-2565  154  10
58   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 (นายบุญเกิด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220705103856.2 bidding doc220220705103856.2 bidding   04-07-2565  148  16
59   แบบสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมิถุนายน 2565  doc120221007102811.ย   30-06-2565  111  3
60   ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประชุมอเนกประสงค์บ้านพนมดิน หมู่ที่ 4  doc120220725104157.pdf   29-06-2565  134  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.