กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  doc120200423084518.pdf   22-04-2563  60  16
2   สถิติผู้มารับบริการ อบต. ตาเมียง ปีงบประมาณ 2562  doc120200702111105.pdf   05-10-2562  38  6
3   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  doc120200702091414.28   07-06-2561  33  1
4   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  doc120200626140049.pdf doc220200626140536.pdf   07-06-2561  86  18
5   มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  doc120200626114742.pdf   07-06-2561  50  4
6   คู่มือภารกิจหลัก  คู่มือภารกิจหลัก   07-06-2561  139  45
7   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  125  9
8   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  102  9
9   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คู่มือบริการผู้สูงอายุ   08-02-2561  152  9
10   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  คู่มือบริการคนพิการ   08-02-2561  148  6
11   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  103  3
12   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  96  5
13   การรับชำระภาษีป้าย  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  87  3
14   มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  94  6
15   การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  95  6
16   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  133  4
17   การแจ้งดัดแปลงอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  86  2
18   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  104  6
19   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  99  7
20   การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  97  8
21   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  101  2
22   การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 22  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  102  3
23   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม มาตรา 33  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  92  4
24   การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  101  4
25   การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  109  8
26   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  97  3
27   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  95  9
28   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม อาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  116  4
29   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  94  5
30   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  91  6
31   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  134  6
32   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  109  4
33   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  125  2
34   การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 32  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  107  3
35   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  92  6
36   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  123  3
37   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ไฟล์เอกสาร   07-02-2561  111  5
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.