กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แนวปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของ อบต.ตาเมียง คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมฯ   12-04-2566  17  17
2   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  รอบ ต.ค.65 - มี.ค.66   10-04-2566  15  4
3   การขับเคลื่อนจริยธรรม  คณะกรรมการให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม   21-02-2566  12  18
4   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ปี พ.ศ.2565   09-01-2566  16  2
5   การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA   18-03-2565  131  8
6   รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี2564  รายงาน   18-01-2565  106  10
7   การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์   05-05-2564  527  305
8   รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปี2563  รายงาน   01-04-2564  75  4
9   O01  doc120210330121127.jpg   30-03-2564  202  11
10   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562  doc120200626092909.pdf   26-06-2563  112  1
11   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2563  doc120200626092511.pdf   26-06-2563  103  4
12   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปี2563  doc120200626092310.pdf   26-06-2563  91  0
13   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ปี2562  doc120190507153724.pdf   07-05-2562  140  13
14   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2562  doc120190507153618.pdf   07-05-2562  132  1
15   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120200630150557.pdf   27-11-2561  106  4
16   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  doc120200630150453.pdf   27-11-2561  105  8
17   มาตรการป้องกันรับสินบน  doc120200630150228.pdf   27-11-2561  103  8
18   มาตรการรับเรื่องร้องเรียน  มาตรการรับเรื่องร้องเรียน แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน   27-11-2561  91  8
19   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200630150022.pdf   27-11-2561  89  6
20   มาตรการส่งเสริมการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.ตาเมียง  doc120200630145754.pdf   27-11-2561  118  3
21   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120210514113357.pdf   27-11-2561  114  5
22   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  doc120200626143341.pdf   27-11-2561  91  3
23   ขอบเขต/เป้าหมาย/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  doc120181127155126.xlsx   27-11-2561  125  2
24   ขอบเขต/เป้าหมาย/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน    27-11-2561  143  0
25   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  doc120181130091947.docx   27-11-2561  188  18
26   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  doc120181127152658.docx   27-11-2561  239  34
27   รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120181115092203.docx   15-11-2561  120  4
28   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง  doc120181115091724.pdf   15-11-2561  143  8
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.