กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหายบ้านตาเมียง ม.1  win   13-08-2563  62  8
122   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการถนนคสล.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 (ประสิทธิ์)  final   13-08-2563  68  2
123   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ โครงการถนนคสล.บ้านหนองคันนา ม.5 (เสรี)  final   13-08-2563  51  1
124   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการถนนคสล.ม.1 (นางละออง)  final   13-08-2563  72  2
125   ประการเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง  pr   20-07-2563  72  3
126   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 19  doc120200720113610.pdf   01-07-2563  65  6
127   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย.63)  taraimas3   01-07-2563  64  7
128   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน เมษายน  doc120200630094430.pdf   30-06-2563  58  1
129   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม  pr   30-06-2563  62  2
130   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม  doc120200630094346.pdf   30-06-2563  62  2
131   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับ งาน ถนนคสล.ภายในหมู่บ้านพนมดิน ม.4  final   30-06-2563  69  4
132   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายใน ศพด.หนองคันนา  final   30-06-2563  64  1
133   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายใน ศพด.ตาเมียง  final   30-06-2563  85  2
134   ประชาสัมพันธ์รวจรับงาน โครงการถนน คสล.บ้านโนนมะยาง ม.6 ทองใบ  final   26-06-2563  72  3
135   ประชาสัมพันธ์รวจรับงาน โครงการถนน คสล.บ้านโคกแสลง ม.7  final   26-06-2563  61  3
136   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙ (ครั่งที่ ๒)  pr   22-06-2563  74  0
137   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพูนสุข หมู่ที่ ๙  pr   15-06-2563  62  0
138   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  final   05-06-2563  80  3
139   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  final   05-06-2563  98  3
140   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดินม.4  final   05-06-2563  71  1
141   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 2 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  center   21-05-2563  72  5
142   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  center   21-05-2563  52  0
143   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการปรับปรงถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.1  center   21-05-2563  68  0
144   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการถนนดินหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดิน ม.3  win   21-05-2563  67  2
145   ประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตาเมียง ม.12-บ้านสระแก้ว ม.7  pr   13-05-2563  85  9
146   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11-บ้านตาเมียง ม.1  pr   13-05-2563  83  6
147   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11-บ้านตาเมียง ม.1  center   13-05-2563  78  3
148   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านตาเมียง ม.12-บ้านสระแก้ว ม.7  center   13-05-2563  80  2
149   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคั ม.8  center   29-04-2563  147  0
150   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  center   29-04-2563  57  0
151   ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๓ โครงการ  center   13-04-2563  72  2
152   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  center   07-04-2563  86  5
153   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑  center   07-04-2563  78  6
154   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตาเมียง ม.12  center   07-04-2563  79  3
155   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในม.พนมดิน ม.4  center   07-04-2563  71  2
156   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงคสล.ภายในม.พนมดิน ม.4 (จำนวน ๒ จุด)  center   07-04-2563  75  2
157   ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกแสลง ม.7  center   02-04-2563  69  2
158   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกสระสามง่ามบ้านพนมดิน ม.3  center   02-04-2563  70  0
159   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (ม.ค 63 - มี.ค.63)  center 0103   01-04-2563  69  1
160   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านพูนสุข ม.9  center   31-03-2563  90  3
161   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองจูบ ม.2  02   31-03-2563  75  2
162   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11ม.1  center   31-03-2563  66  1
163   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนา ม.5  center   31-03-2563  67  1
164   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตาเมียง ม.1  center   31-03-2563  64  2
165   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  center   31-03-2563  67  3
166   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนา ม.5  center   31-03-2563  63  2
167   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตาเมียง ม.1  center   31-03-2563  66  4
168   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  win   10-03-2563  76  4
169   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563  center   03-03-2563  68  2
170   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม  center   03-03-2563  66  2
171   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  center   05-02-2563  85  7
172   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนมะยาง ม.6  center   05-02-2563  80  6
173   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค 62 - ธ.ค.62)  win   02-01-2563  90  4
174   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน  center   13-12-2562  87  3
175   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม  win   13-12-2562  83  4
176   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม9  final   11-12-2562  539  1
177   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  final   21-11-2562  91  2
178   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ตาเมียง  center   20-11-2562  129  1
179   ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.06 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  center   29-10-2562  78  1
180   ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  win   03-10-2562  108  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.