กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
241   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 ซ่อมแซมคันดินฝาย บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11  center   07-09-2561  93  4
242   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านตาเมียง ม.1  center   07-09-2561  97  7
243   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ทางเข้าที่ทำการอบต.ตาเมียง  center   07-09-2561  97  3
244   ประกาศราคากลาง ปปช.01โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  center   07-09-2561  121  7
245   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านโนนมะยาง ม.6  center   07-09-2561  121  3
246   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้  center   07-09-2561  113  4
247   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11  center ps   06-09-2561  106  7
248   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12  center ps   06-09-2561  96  4
249   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายวในหนู่บ้า่นหนองคันนา ม.5  center doc220180906190407.pdf   06-09-2561  121  4
250   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องเป่าลม  final   23-08-2561  175  26
251   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง  11021   22-08-2561  204  10
252   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  doc120180822114043.pdf   22-08-2561  169  9
253   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  center   16-08-2561  173  10
254   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  center   15-08-2561  182  22
255   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง  final   15-08-2561  138  15
256   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้าและปรับปรงรางน้ำฝน ศพด.บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  Pr win   08-08-2561  180  9
257   ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมียง หมู่ที่ ๑๒  Pr win   08-08-2561  113  3
258   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุดบ้านหนองจูบ หมู่ที่ ๒  win   08-08-2561  148  2
259   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดชุดเครื่องแบบ อปพร.  131400   08-08-2561  148  7
260   ประกาศราคากลาง ปปช.01 งานซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้าและปรับปรุงรางน้้าฝน ศพด.บ้านหนองคันนา หมู่ 5  center   06-08-2561  147  4
261   ประกาศราคากลาง ปปช.01งานซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้าศพด.บ้านพนมดิน หมู่ 4  center   06-08-2561  123  3
262   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อคสล.บ้านตาเมียง  center   06-08-2561  194  3
263   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังชำรุด บ้านหนองจูบ ม.2  center   06-08-2561  80  4
264   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอม (เครื่องสำรองไฟฟ้า)  final   01-08-2561  139  3
265   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายอะเบท แบบซอง  Pr win   31-07-2561  98  20
266   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการขยายเขตประปาบ้านพนมดิน ม.3  final   23-07-2561  176  23
267   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  final   23-07-2561  175  4
268   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหม่บ้านตาเมียง ม.1  final   23-07-2561  154  7
269   ประชาสัมพันธ์ ตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน ม.4  final   18-07-2561  127  9
270   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  final   17-07-2561  154  4
271   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา)  11021   06-07-2561  142  19
272   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลผอย  7200   06-07-2561  184  16
273   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์  doc120180706092831.pdf   06-07-2561  137  9
274   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ ม.2  final   20-06-2561  758  7
275   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกแสลง ม.7  final   20-06-2561  106  7
276   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมทางข้ามห้วย บ้านโนนมะยาง ม.6  nonmayang   13-06-2561  160  5
277   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมคันคลอง บ้านตาเมียง ม.1  pr17   12-06-2561  147  9
278   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์อบต.ตาเมียง วงเงิน 30,700 บาท  Pr win   07-06-2561  131  16
279   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 20,000 บาท  20000.pdf   25-05-2561  166  16
280   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2561  Prwin61.pdf   17-05-2561  163  9
281   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช07 อาหารเสริมนม เทอม 1/2561 ปีงบประมาณ 2561  milk12561new.pdf   15-05-2561  181  44
282   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน ม.4  songmoo4.pdf   15-05-2561  131  12
283   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านตาเมียง ม.1  moo1.pdf   10-05-2561  139  6
284   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านดคกแสลง ม.7  m7.pdf   10-05-2561  148  2
285   ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับ โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านพนมดิน ม.4  moo4.pdf   10-05-2561  124  7
286   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทรายอะเบท วงเงิน 79,200 บาท  79200.pdf   10-05-2561  163  73
287   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองจูบ ม.2  w2500.pdf   05-04-2561  96  3
288   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพนมดิน ม.4  w4360.pdf   05-04-2561  102  27
289   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองคันนาสามัคคี ม.8  w8500.pdf   05-04-2561  143  3
290   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองคันนา ม.5  w5.pdf   05-04-2561  142  8
291   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บ้านพนมดิน ม.4  w4.pdf   05-04-2561  98  5
292   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมคันคลอง บ้านตาเมียง ม.1  w1.pdf   05-04-2561  92  7
293   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซ่อมแซมทางข้ามห้วย บ้านโนนมะยาง ม.6  w6.pdf   05-04-2561  98  4
294   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมดิน ม.4  moo 4.pdf   02-04-2561  96  3
295   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5  moo5.pdf   02-04-2561  115  22
296   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมทางข้ามห้วย บ้านโนนมะยาง หมู่ที่ 6  moo6.pdf   02-04-2561  113  25
297   ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.01 โครงการซ่อมแซมคันคลอง บ้านตาเมียง หมู่ที่ 1  moo 1.pdf   02-04-2561  117  4
298   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนมะยาง ม.6  win490.pdf   29-03-2561  112  7
299   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านตาเมียง ม.1  ps480.pdf   29-03-2561  125  4
300   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกแสลง ม.7  win500.pdf   29-03-2561  172  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.