กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน    30-11-2563  53  0
62   ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรค COVID-19    30-11-2563  43  0
63   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนและศูนย์เด็ก    30-11-2563  57  0
64   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก    30-11-2563  54  0
65   สูจิบัตรแข่งขันกีฬา ตาเมียงเกมส์ ครั้งที่ 23  doc120201127104027.pdf   27-11-2563  38  9
66   รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ปีงบประมาณ 2563  รายงานผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ 2563   19-11-2563  35  3
67   ประชาสัมพันธ์ 5 โรค ต้องระวังช่วงฤดูหนาว    01-11-2563  45  0
68   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล    10-10-2563  57  0
69   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  doc120201126124721.pdf doc220201126114645.jpg doc320201126114645.jpg doc420201126114645.jpg doc520201126114645.jpg   28-09-2563  49  24
70   ระเบียบ/กฎหมายเพื่อประกอบการขอรับการอุดหนุน  doc120200928133042.pdf   28-09-2563  400  13
71   การเขียนโครงการ  doc120200928133106.doc   28-09-2563  345  17
72   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  หนังสือส่งปรชาสัมพันธ์   23-09-2563  31  1
73   สาระน่ารู้จากกองช่าง  น้ำเสียกับชุมชน   19-08-2563  28  1
74   โครงการอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563  รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563   13-08-2563  31  0
75   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  sum ผลการสรรหาและเลือกสรร   13-08-2563  60  22
76   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  sum รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   11-08-2563  70  9
77   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง    04-08-2563  59  11
78   ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเมียง ประจำปี 2563  doc120200626091506.pdf doc220200626091843.pdf   26-06-2563  61  7
79   ประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค  รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค   01-05-2563  54  5
80   ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก  โรคไข้เลือดออก   01-05-2563  37  3
81   ประชาสัมพันธ์รณรงค์สงกรานต์นี้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  สงกรานต์นี้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ   08-04-2563  35  3
82   ประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แนวทางการเฝ้าระวังสู้ภัยโควิด-19 โดยชุมชน   08-04-2563  49  2
83   ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มารู้จัก...ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   01-04-2563  31  2
84   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  doc120200225134236.pdf   25-02-2563  82  70
85   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120200219131823.pdf   19-02-2563  97  48
86   รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120200128133242.pdf   28-01-2563  654  138
87   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  2563   02-12-2562  100  14
88   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   16-10-2562  38  11
89   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    30-09-2562  63  0
90   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  doc120190918092714.pdf   18-09-2562  85  30
91   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120190911180347.pdf   11-09-2562  93  18
92   รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120190820140819.pdf   20-08-2562  107  59
93   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  doc120190625151541.pdf   25-06-2562  96  3
94   ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล    04-06-2562  98  0
95   ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเมียง ประจำปี 2562  doc120190507153947.pdf doc220190507153947.pdf   07-05-2562  110  34
96   ขอเชิญเที่ยวงานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา 2562  doc120200717092732.jpg   01-04-2562  120  8
97   การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ปี2562  04   17-01-2562  130  3
98   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562  03   17-01-2562  109  2
99   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2562  02   17-01-2562  105  7
100   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  01   17-01-2562  121  3
101   แจ้งการมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  คำสั่งการมอบอำนาจ บัญชีการมอบอำนาจ   09-01-2562  36  2
102   ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเมียง    27-11-2561  146  0
103   ตารางการแข่งขันกีฬา ตาเมียงเกมส์ ครั้งที่ 21  เอกสาร   22-11-2561  256  9
104   รับสมัครแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับตำบล ตาเมียงเกมส์ ครั้งที่ 21  ใบสมัคร ระเบียบ   13-11-2561  154  499
105   ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  doc120200708101307.pdf   08-10-2561  55  1
106   ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย  doc120200708100745.pdf   08-10-2561  38  3
107   รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตาเมียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  หนังสือประชาสัมพันธ์ ศพด.หนองคันนา ศพด.พนมดิน ศพด.บ้านตาเมียง ศพด.โคกแสลง ปฏิทินการรับสมัครเด็ก   08-10-2561  195  31
108   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  doc120180724104252.pdf   24-07-2561  189  38
109   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2  doc120180720131806.pdf   20-07-2561  192  63
110   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120180716160803.pdf   16-07-2561  153  41
111   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  doc120180622144440.pdf   22-06-2561  223  77
112   รายชื่อคนเก่งที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน/สาขาต่าง (ปราชญ์ชาวบ้าน)  prach.pdf   16-05-2561  166  11
113   รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคันนา ปีการศึกษา 2561  hnongkunna612.pdf   01-05-2561  182  7
114   รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเมียง ปีการศึกษา 2561  tamaing612.pdf   01-05-2561  184  5
115   รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแสลง ปีการศึกษา 2561  koksalang612.pdf   01-05-2561  191  5
116   รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนมดิน ปีการศึกษา 2561  phanomdin612.pdf   01-05-2561  171  5
117   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  CCF27022561.pdf   27-02-2561  213  88
118   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน ครั้งที่ 2  CCF230225612.pdf   23-02-2561  221  5
119   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  CCF19022561_00051.pdf   19-02-2561  236  7
120   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  tm25012018.pdf   26-01-2561  407  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.