กระดานสนทนาทั้งหมด
  อบต.ตาเมียง ยินดีต้อนรับ  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
    ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้าง
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=145
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=28
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=17
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=18
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=20
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=19
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=21
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=22
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=23
 O3 อำนาจหน้าที่
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=146
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=1&n=%E1%BC%B9
n%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=4&menui
nd=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=3&menui
nd=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=2&menui
nd=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=1&menui
nd=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=contact
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=contactnayok
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=contactpalad
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=webboard
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030934118976
  http://www.tamiang.go.th/map.php
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2
  http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=2
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut3&menuid=2&n=%C8%D9%B9
n%C2%EC%A2%E9%CD%C1%D9%C5%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut3&menuid=2&n=%C8%D9%B9
n%C2%EC%A2%E9%CD%C1%D9%C5%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3#
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut3&menuid=2&n=%C8%D9%B9
n%C2%EC%A2%E9%CD%C1%D9%C5%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3#
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut3&menuid=2&n=%C8%D9%B9
n%C2%EC%A2%E9%CD%C1%D9%C5%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3#
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut3&menuid=2&n=%C8%D9%B9
n%C2%EC%A2%E9%CD%C1%D9%C5%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3#
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%A2%E8%D2%C
n7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=199&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=193&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=188&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
 O8 Q&A
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=webboard
 O9 Social Network
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030934118976
    ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E1%BC%B9
n%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=5&menui
nd=3&n=%E1%BC%B9%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=4&n=%C3%D2%C2
n%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%
nB9%D4%B9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=3&menui
nd=4&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%
nD2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=5&n=%C3%D2%C2
n%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%
nD5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=3&menui
nd=5&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%
nC3%D0%A8%D3%BB%D5
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%A4%D9%E8%C
n1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=33&menuid
n=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=36&menuid
n=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=34&menuid
n=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%A4%D9%E8%C
n1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=33&menuid
n=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=28&menuid
n=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=29&menuid
n=5&n=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%A2%E9%CD%
nC1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C
n3
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n27&n=%A2%E9%CD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E9%B
nA%C3%D4%A1%D2%C3
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%C3%D2%C2%
nA7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E3%A
n8%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n39&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%BE%D
n6%A7%BE%CD%E3%A8%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
 O17 E-Service
  http://www.tamiang.go.th/e_service.php
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=form1_f&frmtype=1
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=form1_f&frmtype=1
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=form1_f&frmtype=4
    ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=28&n=%E1%BC%B9%
nA1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%BB%C3%D0%A8%D3%B
nB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n28&n=%E1%BC%B9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%B
nB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=10&n=%C3%D2%C2%
nA7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A
n8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n10&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D
n2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%C3%CD%BA%206%20%E
n0%B4%D7%CD%B9
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=11&n=%C3%D2%C2%
nA7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%B
nB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n11&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C
n3%D0%C1%D2%B3%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E1%BC%B9%
nA1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%E1%BC%B
n9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n12&n=%E1%BC%B9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C
n3%D7%CD%E1%BC%B9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8
 O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%BB%C3%D0%A
n1%D2%C8%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A71%B4%A8%E9%D2%A7
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=553&menui
nd=4&n=%BB%C3%D0%A1%D2%C8%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=6&n=%BC%C5%BB%C
n3%D0%A1%D2%C8%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=276&menui
nd=6&n=%BC%C5%BB%C3%D0%A1%D2%C8%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%
nA8%E9%D2%A7
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=13&n=%CA%C3%D8%
nBB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%C
nD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=14&menuid
n=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%
nD2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B
n4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=15&menuid
n=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%
nD2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B
n4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=16&menuid
n=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%
nD2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B
n4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=17&menuid
n=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%
nD2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B
n4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=18&menuid
n=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%
nD2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B
n4%D7%CD%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=19&menuid
n=13&n=%CA%C3%D8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%
nD2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B
n4%D7%CD%B9
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=%C3%D2%C2%
nA7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C
n3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n14&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A
n8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%BB%C3%D0
n%A8%D3%BB%D5
    ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=30&n=%B9%E2%C2%
nBA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A
n4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=6&menuid=
n30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A
n1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=5&menuid=
n30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A
n1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A
n1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%A2%E8%D2%C
n7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=195&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=196&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=197&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=198&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=32&n=%CB%C5%D1%
nA1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%BE%D1%B2%B9%D2%B
n7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=5&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=6&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=7&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=4&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=9&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=8&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=10&menuid
n=32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%
nBE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menuid=
n32&n=%CB%C5%D1%A1%E0%A1%B3%B1%EC%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%E1%C5%D0%B
nE%D1%B2%B9%D2%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=31&n=%A1%D2%C3%
nB4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D
n4%CB%D2%C3%20%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=5&menuid=
n31&n=%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A
n1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%20%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
    ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=18&n=%E1%B9%C7%
nBB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E
n9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n18&n=%E1%B9%C7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D
n7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menuid=
n18&n=%E1%B9%C7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D
n7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%A8%D1
n%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=helpreport
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=contact
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=help
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030934118976
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=20&n=%A2%E9%CD%
nC1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C
n3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n20&n=%A2%E9%CD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C
n3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB
n%D5
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=webboard
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=contactnayok
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagenam
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100030934118976
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=199&menui
nd=3&n=%A2%E8%D2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=77&menuid=1&
nn=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
    ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=78&menuid=1&
nn=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n41&n=%E0%A8%B5%A8%D3%B9%A7%CA%D8%A8%C3%D4%B5%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D
n4%CB%D2%C3
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menuid=
n41&n=%E0%A8%B5%A8%D3%B9%A7%CA%D8%A8%C3%D4%B5%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D
n4%CB%D2%C3
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=78&menuid=1&
nn=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=34&n=%A1%D2%C3%
nBB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C
n3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menuid=
n34&n=%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D
n2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=35&n=%A1%D2%C3%
nB4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4%C7%D2%C
n1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menuid=
n35&n=%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D
n2%C3%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=pic&activityid=78&menuid=1&
nn=%C0%D2%BE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n41&n=%E0%A8%B5%A8%D3%B9%A7%CA%D8%A8%C3%D4%B5%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D
n4%CB%D2%C3
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menuid=
n41&n=%E0%A8%B5%A8%D3%B9%A7%CA%D8%A8%C3%D4%B5%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D
n4%CB%D2%C3
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=36&n=%E1%BC%B9%
nBB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C
n3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n36&n=%E1%BC%B9%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D
n2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=37&n=%C3%D2%C2%
nA7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B
n9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3
n%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n37&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D
n2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8
n%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%2
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=38&n=%C3%D2%C2%
nA7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B
n9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n38&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E
n9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=8&n=%BB%C3%D0%E
n0%C1%D4%B9%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7%E3
n%CA%E3%B9%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%A2%CD%A7%CB%B9%E8%C7%C2%
nA7%D2%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=25&menuid
n=8&n=%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E
n2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%A2%CD%A7
n%CB%B9%E8%C7%C2%A7%D2%B9
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=8&n=%BB%C3%D0%E
n0%C1%D4%B9%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7%E3
n%CA%E3%B9%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%A2%CD%A7%CB%B9%E8%C7%C2%
nA7%D2%B9
  http://www.tamiang.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=24&menuid
n=8&n=%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E
n2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%A2%CD%A7
n%CB%B9%E8%C7%C2%A7%D2%B9
 หน้า 1 | 

 

 
 
โทรศัพท์ 0-4450-8240 , 0-4406-9908 (งานป้องกันฯ) โทรสาร 0-4450-8062
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.